Paramos vietos projektui įgyvendinti išmokėjimo būdai

1.Išlaidų kompensavimo – tai paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai vietos projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti vietos projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir Sutartyje ar vietos projekto paraiškoje, kai Sutartis nesudaroma, nurodytais terminais teikia mokėjimo prašymą patirtoms išlaidoms ir apmokėtoms išlaidoms finansuoti.

Išlaidų kompensavimo būdas gali būti taikomas visiems vietos projektų vykdytojams.

2. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos – paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai vietos projekto vykdytojui po Sutarties sudarymo ar papildomų duomenų pateikimo VPS vykdytojai dienos, kai Sutartis nesudaroma, per 10 darbo dienų išmokamas avansas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Didžiausias galimas avanso dydis – iki 50 proc. nuo skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti.

Pirmasis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas VPS vykdytojai ne vėliau kaip per du mėnesius nuo avanso gavimo dienos.

Išlaidų kompensavimo su avansu būdas gali būti taikomas visiems vietos projektų vykdytojams.

Apmokėdama vietos projektų vykdytojų patirtas išlaidas pagal išlaidų kompensavimo su avansu būdą, Agentūra vadovaujasi KPP administravimo taisyklėmis (138-145 punktai).

3. Sąskaitų apmokėjimo būdas – paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai paramos vietos projektui įgyvendinti lėšos išmokamos vietos projekto vykdytojui pagal mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas, išskyrus bendrąsias išlaidas (bendrųjų išlaidų atveju, jeigu jos yra patirtos iki vietos projekto paraiškos pateikimo datos, deklaruojamos 100 proc. apmokėtos išlaidos).

Sąskaitų apmokėjimo būdo taikymo procesas:

3.1. vietos projekto vykdytojas įgyvendina visą arba dalį vietos projekto, patiria išlaidas, apmoka nuosavo piniginio indėlio dalį arba deklaruoja ir įrodo nuosavo indėlio dalį įnašu natūra ir iki likusios patirtų išlaidų sumos apmokėjimo prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams jas deklaruoja mokėjimo prašyme. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą kartu su mokėjimo prašymu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai neteikiami, išskyrus nuosavo piniginio indėlio apmokėjimo įrodymo dokumentus ir (arba) nuosavo indėlio – įnašo natūra deklaravimo ir įrodymo dokumentus. Bendrųjų išlaidų, patirtų iki vietos projekto paraiškos pateikimo datos, atveju, deklaruojamos 100 proc. apmokėtos išlaidos, kurios apmokamos pagal konkrečios VPS priemonės arba veiklos srities paramos intensyvumą, nurodytą VPS ir FSA;

3.2. po vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo vertinimo tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – pervedamos į vietos projekto vykdytojo atsiskaitomąją banko sąskaitą;

3.3. vietos projekto vykdytojas per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo privalo visiškai atsiskaityti su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais už prekes ir paslaugas, kurių išlaidos buvo deklaruotos mokėjimo prašyme, pripažintos tinkamomis ir išmokėtos vietos projekto vykdytojui, taip pat informuoti Agentūrą apie atsiskaitymo faktą bei pateikti jai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, išskyrus bendrąsias išlaidas, jeigu jos yra patirtos iki vietos projekto paraiškos pateikimo datos. Jeigu vietos projekto vykdytojas neinformuoja Agentūros apie atsiskaitymo faktą, Agentūra neapmoka kito mokėjimo prašymo tol, kol Agentūrai nepateikiami dokumentai, įrodantys ankstesniajame mokėjimo prašyme nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimą arba Agentūra pradeda galimo pažeidimo tyrimą ir jam pasitvirtinus taiko sankcijas. Jeigu buvo pateiktas galutinis mokėjimo prašymas ir vietos projekto vykdytojas per nustatytą 5 darbo dienų terminą neinformavo Agentūros apie atsiskaitymo faktą ir (arba) nepridėjo dokumentų, įrodančių mokėjimo prašyme nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimą, Agentūra pradeda galimo pažeidimo tyrimą ir jam pasitvirtinus taiko sankcijas;

3.4. šios išlaidos gali būti deklaruojamos EK po to, kai nustatomas ne tik tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo, bet ir jų apmokėjimo faktas.

Daugiau informacijos pateikiama Vietos projektų administravimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2023-05-21) 153 ir 154 punktuose.