Projektas „Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę.” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ Gamtos ir kūrybos namai projektas „Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022 m. gruodžio 21 d.

Pasiektas rezultatas: Įkurti visiškai nauji modernus grupinio/ savarankiško gyvenimo namai, kuriuose gali apsigyventi iki 14 senjorų. Įsigyta reikalinga įranga, baldai. Įkurtos 4 darbo vietos (4 etatai) bei pradedamas vykdyti ekonomiškai gyvybingas socialinis verslas. Socialinio verslo tikslinė grupė – vyresnio amžiaus rajono gyventojai nuo 65 metų ir vyresni, neįgalieji bei vieniši žmonės. Jiems siūloma įsitraukti į organizuojamas kultūrines veiklas (kartą per savaitę dalyvauti kinezeterapinėje mankštoje, menų/augalų/gyvūnų terapijos užsiėmimuose, grupiniuose užsiėmimuose su psichoterapeutu, ergoterapinėje praktikoje ir kt. renginiuose). Visa tai turėtų padėti mažinti kaimo gyventojų atskirtį, skatinti naujų darbinių, praktinių įgūdžių formavimą, laiko planavimą, keisti požiūrį į ekologiją ir aplinkosaugą, bendravimo kultūrą. Šis projektas padeda spręsti paslaugų kaimo gyventojams trūkumo problemą ir prisideda:

1) socialinės atskirties ir skurdo mažinimo bei socialinės integracijos ir užimtumo

2) gyventojų fizinės ir psichinės sveikatos gerinimo ir su sveikata susijusių problemų sprendimo.

Pareiškėjas: VšĮ Gamtos ir kūrybos namai

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-DI-4-7-2019

Projekto pavadinimas: Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas. Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Projekto tikslas – įkurti modernius grupinio/savarankiško gyvenimo namus, tenkinančius psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines vyresnio amžiaus žmonių reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buitines, sveikatinimo, socialinio darbo, bendravimo ir kitas paslaugas; pajungiant moderniausias technologijas ir ergoterapinius mokymus skatinti darbinių ir kūrybinių galių palaikymą ir savirealizaciją, įdarbinti ne mažiau 4 darbuotojų, kurie rūpinsis senolių gerbūviu.

Projekto uždaviniai:
1. Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo bei socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas. Sukurti ne mažiau 4 darbo vietas (ergoterapeutė, kinezeterapeutė, socialinė darbuotoja, bendrųjų reikalų organizatorius (ūkvedys);
2. Sutvarkyti Grupinio gyvenimo namų infrastruktūrą;
3. Įrengti bionuotekų šalinimo įrenginius;
4. Įkurti modernius grupinio/savarankiško gyvenimo namus, tenkinančius psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines vyresnio amžiaus žmonių reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buitines, sveikatinimo, socialinio darbo, bendravimo ir kitas paslaugas.

Bendra projekto vertė su PVM – 219 107,51 Eur

Paramos suma – 160 767,00 Eur