VPS prioriteto Nr. 2 „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ 3 priemonė „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10)

VPS priemonės tikslas – aktualizuoti bei tinkamai panaudoti krašto kultūros ir istorijos paveldą regioniniams produktams kurti ir vietos bendruomenei telkti.
Priemonės apibūdinimas

Priemonė įgalins bendruomenines organizacijas ir kitas NVO, veikiančias VVG teritorijoje, kurti regioninius produktus ir tinkamai panaudoti krašto kultūros ir istorijos paveldą krašto patrauklumui, konkurencingumui ir vietos gyventojų gerovei stiprinti.

VVG teritorija yra turistams ir poilsiautojams labai patrauklus kraštas, pasižymintis išskirtiniais gamtos turtais ir istorijos paveldu. Tačiau vietos gamintojai ir paslaugų teikėjai šiuo krašto ypatumu nepakankamai pasinaudoja, nes gamindami ir reklamuodami savo produkcija praktiškai nenaudoja Molėtų krašto prekinio ženklo.

Regioninių produktų (turistams skirtų maršrutų, kulinarinio paveldo produktų, įvairių paslaugų ir pramogų, ar vietos amatininkų produkcijos) sukūrimas ir jų rinkodaros (prekinio ženklo išpopuliarinimas) vykdymas leis geriau panaudoti vietos plėtrai turimą krašto kultūros ir istorijos paveldą, nes krašto patrauklumas suteikia vietos produkcijai bei paslaugoms naują pridėtinę vertę. Savo ruožtu, tai skatins vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto tapatybę ir į šią veiklą įtraukti jaunimą.

Priemonės pridėtinę vertę didins aplinkybė, kad projektų įgyvendinimo rezultatais galės pasinaudoti vietos gyventojai ne tik kaip nauju pajamų šaltiniu. Regioninių produktų kūrimas, t.y. nauja vartojimui skirta produkcija ir paslaugos pagerins kaimo vietovėse pasiūlą, kurią galės pasinaudoti tiek turistai, tiek vietos gyventojai.

Priemonę įgyvendinantys projektai populiarins novatorišką veiklą ir sudarys palankias sąlygas naujovių pagrindu telkti bendruomenę.

Bendruomenės telkimą organizaciniu požiūriu užtikrins regioninių produktų ženklinimo ir kokybės palaikymo sistemos sukūrimas.

Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti.

Planuojamas įgyvendinti projektų skaičius – 17 vnt.

Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis – ne pelno projektai

Tinkami paramos gavėjai:
Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.
Priemonės tikslinė grupė – VVG teritorijos gyventojai ir projektus įgyvendinančių organizacijų nariai.

Tinkamumo sąlygos:
Projekto metu sukuriamas regioninis produktas ir/arba vykdoma regioninių produktų rinkodara.
Projekto metu sukuriant regioninį produktą ir/arba vykdant regioninių produktų rinkodarą panaudojamas krašto kultūros ir istorijos paveldas.
Didžiausia paramos suma vietos projektui – 4 611,88 Eur

Paramos lyginamoji dalis:

– ne daugiau kaip 80 proc.

– ne daugiau kaip 95 proc., jei projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla.)